Werkgever en Wet Poortwachter

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding.

Voor het eerste jaar:

 • Werknemer meldt zich ziek bij de werkgever. In het geval er een verzuimverzekering is, raadpleeg de polisvoorwaarden in verband met de doormelding.
 • Is de werknemer 6 weken ziek, dan moet door de bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 • Binnen 8 weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 • Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 • Iedere 6 weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 • Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. De casemanager kan iemand binnen het bedrijf zijn of een externe deskundige. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 • In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.
 • Na een jaar:
  • Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
  • Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
  • Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Noot: een bedrijf is niet verplicht om een contract bij een arbodienst te hebben. Hiermee bespaart u algauw zo’n € 1-.000,– per jaar. Meer informatie: tel. 06 200 13 249 Marjo Blokker.